طراحی منظر شهری سازگار با تغییرات اقلیمی با رویکرد اکولوژی منظر(نمونه مورد پژوهی: فاز دوم شهر جدید پرند)[پايان نامه فارسي]

معصومه پاکدامن

شناسگر رکورد: ۴۱۱۴۲
عنوان: طراحی منظر شهری سازگار با تغییرات اقلیمی با رویکرد اکولوژی منظر(نمونه مورد پژوهی: فاز دوم شهر جدید پرند)
نويسنده: معصومه پاکدامن
استاد راهنما : دکتر آزاده شاه چراغی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
دانشگاه : خاتم
تاریخ دفاع : ۱۴۰۳

در این پایان نامه، طراحی منظر شهری سازگار با تغییرات اقلیمی از طریق بهبود ساختار و عملکرد فضاهای سبز شهری و تقویت ارتباطات اکولوژیک بستر انسان ساخت و طبیعی شهر مورد بررسی قرار گرفته است. در روند تحقیق، تعاریف، اهمیت، نقش های متفاوت و تقسیم بندی های مرسوم از فضاهای باز و سبز شهری مطرح و تحلیل شده است. الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری، عناصر اتصال دهنده ی منظر شهری سازگار با تغییر اقلیم و همچنین ایده ها و طرح های مرتبط با طراحی منظر شهری مطرح و با توجه به اهداف مورد نظر تحقیق بررسی شده اند. به منظور لحاظ نمودن جوانب اکولوژیک در روند طراحی منظر شهری، نگرش های موجود در اکولوژی منظر ذکر شده و رویکرد کل نگرانه در مواجهه با فضاهای سبز شهری مورد توضیح بیشتر قرار گرفته شده است. در بخش های مرتبط مورد مطالعه پایان نامه، ویژگی های عملکردی، بصری، اکولوژیکی، کالبدی محیط شهری شهر جدید پرند در رابطه با فضاهای سبز شهری و ساختار اکولوژیک و الگوهای توزیع فضاها در مقیاس های مختلف تعیین گردیده است. ملاحظات عام طراحی شامل: مناظر شهری سازگار با تغییرات اقلیمی و ملاحظات خاص طراحی شامل: سطوح و مراحل فرآیند طراحی و گروه بندی اقدامات در طرح ایجاد این منظر شهری سازگار با تغییرات اقلیمی با رویکرد اکولوژیکی منظر، نمونه موردی ( فاز دوم شهر جدید پرند) مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. شیوه دستیابی به اطلاعات نیز عمدتا گردآوری اسناد کتابخانه ای و مقالات و بخشی از جمع آوری اطلاعات شامل مشاهدات میدانی، حضور در محل، ثبت و اصلاح وضعیت موجود و همچنین استفاده از پرسشنامه از خبرگان و متخصصین حوزه منظر شهری می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش استفاده از تحلیل داده های آماری با کمک نرم افزار SPSS و استفاده از تکنیک IPA و ماتریس SWOT می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن بوده است که در مجموع مولفه های زیست محیطی و عملکردی به دلیل اهمیت بالا و عملکرد فعلی پایین مرکز توجه بوده و راهکارهایی در این حوزه جهت بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.واژه‌های كليدی: منظر شهری، آسایش اقلیمی، تکنیک IPA، تحلیل SWOT، فاز دوم شهر جدید پرند.

شماره ثبت نسخه جلد بخش مرجع شماره بازیابی در دست امانت تاریخ بازگشت ملاحظات
284404 1
Copyright 2024 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com